November 1st, 2014 — Dr. Sarah Strano. 8 Bathgate Dr.